13971398
کیفیت هواتعداد روز%تعداد روز%
پاک155.56259.29
سالم2168019271.38
ناسالم برای گروه حساس3914.445018.59
ناسالم0020.74
بسیار ناسالم0000
خطرناک0000