شاخص در هفت روز گذشته

یکشنبه 24 آذر145
شنبه 23 آذر122
جمعه 22 آذر106
پنج شنبه 21 آذر76
چهارشنبه 20 آذر94
سه شنبه 19 آذر66
دوشنبه 18 آذر55