شاخص 24 ساعت گذشته

87 سالم

شاخص هم اکنون

100 سالم

روز شمار شاخص آلودگی تا امروز 1396/07/25

شاخص (AQI) در 48 ساعت گذشته

راهنمای شاخص توصیه های بهداشتی اثرات بهداشتی

وضعیت هواشناسی

دما

نامشخص

سرعت باد

نامشخص


جهت باد
N

W E

S
میزان بارش

mm

نقشه شاخص کیفیت هوای امروز

شاخص کیفیت هوا

شاخص در هفت روز گذشته

دوشنبه 24 مهر87
یکشنبه 23 مهر87
شنبه 22 مهر54
جمعه 21 مهر92
پنج شنبه 20 مهر79
چهارشنبه 19 مهر82
سه شنبه 18 مهر97

مقایسه تعداد روزهای سالم و ناسالم سال گذشته و امسال (تا به امروز)

13951396
کیفیت هواتعداد روز%تعداد روز%
پاک115.24104.76
سالم17482.8617985.24
ناسالم برای گروه حساس2511.92110
ناسالم0000
بسیار ناسالم0000
خطرناک0000