شاخص 24 ساعت گذشته

94 سالم

شاخص هم اکنون

77 سالم

روز شمار شاخص آلودگی تا امروز 1396/05/30

شاخص (AQI) در 48 ساعت گذشته

راهنمای شاخص توصیه های بهداشتی اثرات بهداشتی

وضعیت هواشناسی

دما

23

سرعت باد

3m/s


جهت باد
N

W E

S
میزان بارش

0 mm

نقشه شاخص کیفیت هوای امروز

شاخص کیفیت هوا

شاخص در هفت روز گذشته

یکشنبه 29 مرداد94
شنبه 28 مرداد109
جمعه 27 مرداد98
پنج شنبه 26 مرداد93
چهارشنبه 25 مرداد93
سه شنبه 24 مرداد98
دوشنبه 23 مرداد101

مقایسه تعداد روزهای سالم و ناسالم سال گذشته و امسال (تا به امروز)

13951396
کیفیت هواتعداد روز%تعداد روز%
پاک117.1995.88
سالم12581.712481.05
ناسالم برای گروه حساس1711.112013.07
ناسالم0000
بسیار ناسالم0000
خطرناک0000