ایستگاه:
سالم (61)

شاخص کیفیت هوای آنلاین شهر تهران

AQI - CO
44
8
15
AQI - O3
50
3
4
AQI - NO2
58
19
37
AQI - SO2
14
3
5
AQI - PM2.5
101
42
61
AQI - PM10
82
33
57

راهنما