ایستگاه:
ناسالم برای گروه های حساس (130)

شاخص کیفیت هوای آنلاین شهر تهران

AQI - CO
46
9
34
AQI - O3
23
3
7
AQI - NO2
69
40
56
AQI - SO2
14
7
9
AQI - PM2.5
131
58
130
AQI - PM10
88
44
82

راهنما