ایستگاه:
سالم (71)

شاخص کیفیت هوای آنلاین شهر تهران

AQI - CO
43
12
26
AQI - O3
30
3
19
AQI - NO2
57
32
41
AQI - SO2
10
5
5
AQI - PM2.5
100
47
71
AQI - PM10
70
44
47

راهنما