ایستگاه:
سالم (72)

شاخص کیفیت هوای آنلاین شهر تهران

AQI - CO
37
7
7
AQI - O3
149
5
63
AQI - NO2
89
19
19
AQI - SO2
9
4
4
AQI - PM2.5
102
72
72
AQI - PM10
94
55
64

راهنما