ایستگاه:
سالم (63)

شاخص کیفیت هوای آنلاین شهر تهران

AQI - CO
21
8
11
AQI - O3
63
7
35
AQI - NO2
59
24
30
AQI - SO2
7
3
3
AQI - PM2.5
76
44
63
AQI - PM10
65
36
61

راهنما