ایستگاه:
پاک (40)

شاخص کیفیت هوای آنلاین شهر تهران

AQI - CO
23
9
11
AQI - O3
32
3
10
AQI - NO2
73
24
36
AQI - SO2
18
4
4
AQI - PM2.5
112
27
40
AQI - PM10
71
20
21

راهنما