ایستگاه:
سالم (71)

شاخص کیفیت هوای آنلاین شهر تهران

AQI - CO
34
8
26
AQI - O3
46
4
6
AQI - NO2
52
17
50
AQI - SO2
16
4
7
AQI - PM2.5
95
60
71
AQI - PM10
73
50
59

راهنما