اطلاعات روزانه جدول شاخص روزانه

جدول شاخص کیفیت هوا (AQI) به تفکیک هر ایستگاه مورخ 1397/10/29 در ساعت 8

ایستگاهCOPM10PM2.5
میانگین شاخص ایستگاه ها194651
ماکزیمم شاخص ایستگاه ها335568
اتوبان محلاتی- منطقه 141954N
اقدسیه- منطقه 133 39
پونک24 38
پیروزی- منطقه 13195466
تربیت مدرس- منطقه 6214562
ستاد بحران- منطقه 7152942
شاد آباد- منطقه 18 4568
شریف- منطقه 2204759
شهر ری- منطقه 20134352
شهرداری منطقه 2164437
شهرداری منطقه 4 N 
شهرداری منطقه 10SN 
شهرداری منطقه 11  S
شهرداری منطقه 16 SN
شهرداری منطقه 19 48N
شهرداری منطقه 21135163
شهرداری منطقه 222239 
گلبرگ- منطقه 8  35
مسعودیه- منطقه 15163947
میدان فتح- منطقه 92155N
پارک رازی- منطقه 11 N 
پارک سلامت- منطقه 17 N 
پارک شکوفه- منطقه 14   
پارک قائم- منطقه 18 N 
پاسداران- منطقه 3 N 
دانشگاه تهران- منطقه 6 N 
دانشگاه شهید بهشتی- منطقه 1 N 
دانشگاه علم و صنعت- منطقه 4 N 
ژئوفیزیک- منطقه 6 N 
سوهانک- منطقه 1   
شهرداری منطقه 15 N 
شهرک چشمه- منطقه 22   
فرمانداری شهرری- منطقه 20 N 
میدان امام خمینی- منطقه 12   
'S': این دستگاه اندازه گیری در حال تعمیر می باشد.
'N': این دستگاه اندازه گیری در ایستگاه موجود نیست.