جدول شاخص کیفیت هوا (AQI) به تفکیک هر ایستگاه مورخ 1396/04/05 در ساعت 11

ایستگاهCOO3NO2SO2PM10PM2.5
میانگین شاخص ایستگاه ها35667686984
ماکزیمم شاخص ایستگاه ها6010010719112118
اتوبان محلاتی- منطقه 14 S   N
اقدسیه- منطقه 136S S5674
پارک رز- منطقه 222347S66574
پونک- منطقه 539796810  
پیروزی- منطقه 132458102197195
تربیت مدرس- منطقه 630915396893
ستاد بحران- منطقه 72510010266186
شاد آباد- منطقه 18S752257174
شریف- منطقه 26059491075118
شهر ری- منطقه 20385389711276
شهرداری منطقه 24376S255105
شهرداری منطقه 41437  N82
شهرداری منطقه 10SSS S 
شهرداری منطقه 1135 765 107
شهرداری منطقه 1657 10714SN
شهرداری منطقه 19SSS558N
شهرداری منطقه 21SS9678452
گلبرگ- منطقه 831  55556
مسعودیه- منطقه 1531547586877
میدان فتح- منطقه 9S  S N
پارک رازی- منطقه 11 N  N 
پارک سلامت- منطقه 17 N  N 
پارک شکوفه- منطقه 14   N  
پارک قائم- منطقه 18 N NN 
پاسداران- منطقه 3 N NN 
پردیسان- منطقه 2     N
دانشگاه تهران- منطقه 6 N  N 
دانشگاه شهید بهشتی- منطقه 1 N  N 
دانشگاه علم و صنعت- منطقه 4 N  N 
ژئوفیزیک- منطقه 6 N  N 
سرخه حصار- منطقه 13     N
سوهانک- منطقه 1   N  
شهرداری منطقه 15 N NN 
شهرک چشمه- منطقه 22   N  
فرمانداری شهرری- منطقه 20 N  N 
میدان امام خمینی- منطقه 12      
'S': این دستگاه اندازه گیری در حال تعمیر می باشد.
'N': این دستگاه اندازه گیری در ایستگاه موجود نیست.