اطلاعات روزانه جدول شاخص روزانه

جدول شاخص کیفیت هوا (AQI) به تفکیک هر ایستگاه مورخ 1397/07/24 در ساعت 11

ایستگاهCOO3NO2SO2PM10PM2.5
میانگین شاخص ایستگاه ها242956125875
ماکزیمم شاخص ایستگاه ها6842892776111
اتوبان محلاتی- منطقه 14143089955N
اقدسیه- منطقه 12342 S5361
پونک17398375554
پیروزی- منطقه 134026 765109
تربیت مدرس- منطقه 612415566474
ستاد بحران- منطقه 7 365864266
شاد آباد- منطقه 18S2958156994
شریف- منطقه 2 31 107081
شهر ری- منطقه 20163045764 
شهرداری منطقه 21624  5553
شهرداری منطقه 4    N 
شهرداری منطقه 10SSS10N62
شهرداری منطقه 11     S
شهرداری منطقه 161425 735N
شهرداری منطقه 193638 976N
شهرداری منطقه 21172457147488
شهرداری منطقه 2211 S653 
گلبرگ- منطقه 813S59 4358
مسعودیه- منطقه 1513 4655248
میدان فتح- منطقه 9 30491266N
پارک رازی- منطقه 1118N4427N 
پارک سلامت- منطقه 17 N  N 
پارک شکوفه- منطقه 142214 N6373
پارک قائم- منطقه 18 N NN71
پاسداران- منطقه 3 N NN88
دانشگاه تهران- منطقه 623N 24N78
دانشگاه شهید بهشتی- منطقه 120N 20N68
دانشگاه علم و صنعت- منطقه 436N 15N87
ژئوفیزیک- منطقه 620N  N71
سوهانک- منطقه 15420 N5787
شهرداری منطقه 1568N NN 
شهرک چشمه- منطقه 22211738N  
فرمانداری شهرری- منطقه 2033N  N111
میدان امام خمینی- منطقه 12  43224867
'S': این دستگاه اندازه گیری در حال تعمیر می باشد.
'N': این دستگاه اندازه گیری در ایستگاه موجود نیست.