جدول شاخص کیفیت هوا (AQI) به تفکیک هر ایستگاه مورخ 1396/09/27 در ساعت 11

ایستگاهCOO3NO2SO2PM10PM2.5
میانگین شاخص ایستگاه ها5510981989146
ماکزیمم شاخص ایستگاه ها862811438112179
اتوبان محلاتی- منطقه 1431  2396N
اقدسیه- منطقه 159  S80117
پارک رز- منطقه22297S1285139
پونک 81031377 
پیروزی- منطقه 1357188735112179
تربیت مدرس- منطقه 6      
ستاد بحران- منطقه 7 8107874158
شاد آباد- منطقه 1828281016102162
شریف- منطقه 259910416100165
شهر ری- منطقه 20551210910105167
شهرداری منطقه 2  S   
شهرداری منطقه 456610513N140
شهرداری منطقه 10SSS18N151
شهرداری منطقه 1186 10111 169
شهرداری منطقه 1659 114SSN
شهرداری منطقه 1949  1977N
شهرداری منطقه 2166148820100 
گلبرگ- منطقه 842 9811 138
مسعودیه- منطقه 15      
میدان فتح- منطقه 96514992697N
پارک رازی- منطقه 1151N11038N155
پارک سلامت- منطقه 1757N10426N167
پارک شکوفه- منطقه 14   N  
پارک قائم- منطقه 18 N101NN143
پاسداران- منطقه 3 N NN135
پردیسان- منطقه 2     N
دانشگاه تهران- منطقه 645N 25N113
دانشگاه شهید بهشتی- منطقه 143N11223N112
دانشگاه علم و صنعت- منطقه 440N6925N121
ژئوفیزیک- منطقه 659N82 N135
سرخه حصار- منطقه 13     N
سوهانک- منطقه 1   N  
شهرداری منطقه 1577N103NN169
شهرک چشمه- منطقه 22431365N 148
فرمانداری شهرری- منطقه 2065N90 N144
میدان امام خمینی- منطقه 12      
'S': این دستگاه اندازه گیری در حال تعمیر می باشد.
'N': این دستگاه اندازه گیری در ایستگاه موجود نیست.