جدول شاخص کیفیت هوا (AQI) به تفکیک هر ایستگاه مورخ 1396/07/24 در ساعت 11

ایستگاهCOO3NO2SO2PM10PM2.5
میانگین شاخص ایستگاه ها363371137087
ماکزیمم شاخص ایستگاه ها634110837111144
اتوبان محلاتی- منطقه 14 S   N
اقدسیه- منطقه 11927 S5958
پارک رز- منطقه222225S 6455
پونک2138504S66
پیروزی- منطقه 13444036147498
تربیت مدرس- منطقه 625328997182
ستاد بحران- منطقه 7 36 76185
شاد آباد- منطقه 18 1377984 
شریف- منطقه 249251031583108
شهر ری- منطقه 2039331048111122
شهرداری منطقه 21541S 4946
شهرداری منطقه 4    N 
شهرداری منطقه 10SSS11S83
شهرداری منطقه 1163  5 S
شهرداری منطقه 1644 104 SN
شهرداری منطقه 1931  554N
شهرداری منطقه 21      
گلبرگ- منطقه 83339639 73
مسعودیه- منطقه 15393860106570
میدان فتح- منطقه 9344179S81N
پارک رازی- منطقه 1141N10437N103
پارک سلامت- منطقه 1761N6427N104
پارک شکوفه- منطقه 14   N  
پارک قائم- منطقه 18 N108NN141
پاسداران- منطقه 3 N42NN86
پردیسان- منطقه 2     N
دانشگاه تهران- منطقه 636N 17N63
دانشگاه شهید بهشتی- منطقه 118N2417N48
دانشگاه علم و صنعت- منطقه 4 N  N 
ژئوفیزیک- منطقه 627N63 N79
سرخه حصار- منطقه 13   23 N
سوهانک- منطقه 12928 N5868
شهرداری منطقه 1563N56NN130
شهرک چشمه- منطقه 22   N  
فرمانداری شهرری- منطقه 2040N45 N144
میدان امام خمینی- منطقه 12      
'S': این دستگاه اندازه گیری در حال تعمیر می باشد.
'N': این دستگاه اندازه گیری در ایستگاه موجود نیست.