اطلاعات روزانه جدول شاخص روزانه

جدول شاخص کیفیت هوا (AQI) به تفکیک هر ایستگاه مورخ 1397/03/01 در ساعت 11

ایستگاهCOO3NO2SO2PM10PM2.5
میانگین شاخص ایستگاه ها19766855261
ماکزیمم شاخص ایستگاه ها5711511386779
اتوبان محلاتی- منطقه 1499056850N
اقدسیه- منطقه 1 S S  
پونک19625435162
پیروزی- منطقه 1313796246176
تربیت مدرس- منطقه 612945645259
ستاد بحران- منطقه 7138811344967
شاد آباد- منطقه 18S42SS62S
شریف- منطقه 2S SS56S
شهر ری- منطقه 20206545  68
شهرداری منطقه 21988S 5044
شهرداری منطقه 4    N 
شهرداری منطقه 10SSS6N53
شهرداری منطقه 11     S
شهرداری منطقه 1657 113S30N
شهرداری منطقه 19   448N
شهرداری منطقه 21 7450 6779
شهرداری منطقه 221536S44255
گلبرگ- منطقه 815S594N50
مسعودیه- منطقه 15      
میدان فتح- منطقه 9S115 S58N
پارک رازی- منطقه 11 N  N 
پارک سلامت- منطقه 17 N  N 
پارک شکوفه- منطقه 14   N  
پارک قائم- منطقه 18 N NN 
پاسداران- منطقه 3 N NN 
دانشگاه تهران- منطقه 6 N  N 
دانشگاه شهید بهشتی- منطقه 1 N  N 
دانشگاه علم و صنعت- منطقه 4 N  N 
ژئوفیزیک- منطقه 6 N  N 
سوهانک- منطقه 1   N  
شهرداری منطقه 15 N NN 
شهرک چشمه- منطقه 22   N  
فرمانداری شهرری- منطقه 20 N  N 
میدان امام خمینی- منطقه 12      
'S': این دستگاه اندازه گیری در حال تعمیر می باشد.
'N': این دستگاه اندازه گیری در ایستگاه موجود نیست.