جدول شاخص کیفیت هوا (AQI) به تفکیک هر ایستگاه مورخ 1396/05/29 در ساعت 11

ایستگاهCOO3NO2SO2PM10PM2.5
میانگین شاخص ایستگاه ها355068177194
ماکزیمم شاخص ایستگاه ها60941065186129
اتوبان محلاتی- منطقه 14 S   N
اقدسیه- منطقه 12758 S6582
پارک رز- منطقه 223132S56786
پونک- منطقه 521619314S80
پیروزی- منطقه 13306179786111
تربیت مدرس- منطقه 6285940137498
ستاد بحران- منطقه 7306681105675
شاد آباد- منطقه 18314919227597
شریف- منطقه 260455697998
شهر ری- منطقه 2039449958477
شهرداری منطقه 23455S 5776
شهرداری منطقه 446269012N103
شهرداری منطقه 10SSS S 
شهرداری منطقه 1159 94  119
شهرداری منطقه 1638389616SN
شهرداری منطقه 19SSS  N
شهرداری منطقه 21S5868973103
گلبرگ- منطقه 832666777583
مسعودیه- منطقه 15      
میدان فتح- منطقه 9389443S79N
پارک رازی- منطقه 1130N40 N102
پارک سلامت- منطقه 1747N8326N91
پارک شکوفه- منطقه 142642 N6199
پارک قائم- منطقه 18 N106NN129
پاسداران- منطقه 3 N53NN87
پردیسان- منطقه 2   34 N
دانشگاه تهران- منطقه 651N 20N96
دانشگاه شهید بهشتی- منطقه 123N5519N76
دانشگاه علم و صنعت- منطقه 430N8327N99
ژئوفیزیک- منطقه 6 N  N 
سرخه حصار- منطقه 13   51 N
سوهانک- منطقه 1412198N5993
شهرداری منطقه 15 N46NN86
شهرک چشمه- منطقه 22233237N 105
فرمانداری شهرری- منطقه 2031N36 N99
میدان امام خمینی- منطقه 12      
'S': این دستگاه اندازه گیری در حال تعمیر می باشد.
'N': این دستگاه اندازه گیری در ایستگاه موجود نیست.