اطلاعات روزانه جدول شاخص روزانه

جدول شاخص کیفیت هوا (AQI) به تفکیک هر ایستگاه مورخ 1396/12/27 در ساعت 11

ایستگاهCOO3NO2SO2PM10PM2.5
میانگین شاخص ایستگاه ها303047114362
ماکزیمم شاخص ایستگاه ها544971315290
اتوبان محلاتی- منطقه 142834381142N
اقدسیه- منطقه 139S S40 
پارک رز- منطقه221220S 3455
پونک313463348 
پیروزی- منطقه 13234052135290
تربیت مدرس- منطقه 617335064472
ستاد بحران- منطقه 713305734162
شاد آباد- منطقه 18 1850125268
شریف- منطقه 254S71154273
شهر ری- منطقه 2018275234868
شهرداری منطقه 22735S 4252
شهرداری منطقه 427  5N49
شهرداری منطقه 10SSS N58
شهرداری منطقه 1140  10 69
شهرداری منطقه 1644  SSN
شهرداری منطقه 1916    N
شهرداری منطقه 2119255165275
گلبرگ- منطقه 82525544N48
مسعودیه- منطقه 1524284843747
میدان فتح- منطقه 9S34 S44N
پارک رازی- منطقه 1136N2723N59
پارک سلامت- منطقه 1739N34 N78
پارک شکوفه- منطقه 14   N4669
پارک قائم- منطقه 18 N NN54
پاسداران- منطقه 3 N NN56
دانشگاه تهران- منطقه 621N 16N 
دانشگاه شهید بهشتی- منطقه 139N6017N57
دانشگاه علم و صنعت- منطقه 443N3717N58
ژئوفیزیک- منطقه 648N4619N54
سوهانک- منطقه 1 2048N3274
شهرداری منطقه 15 N NN 
شهرک چشمه- منطقه 22   N  
فرمانداری شهرری- منطقه 2032N32 N60
میدان امام خمینی- منطقه 12304936313241
'S': این دستگاه اندازه گیری در حال تعمیر می باشد.
'N': این دستگاه اندازه گیری در ایستگاه موجود نیست.