اطلاعات روزانه شاخص 24 ساعت گذشته

ایستگاه:
ناسالم برای گروه های حساس (105)

شاخص کیفیت هوای روزانه شهر تهران

AQI - CO
37
18
19
AQI - O3
105
48
58
AQI - NO2
86
56
59
AQI - SO2
10
6
7
AQI - PM2.5
117
71
94
AQI - PM10
135
66
105

راهنما