ایستگاه:
سالم (82)

شاخص کیفیت هوای روزانه شهر تهران

AQI - CO
44
23
26
AQI - O3
66
48
54
AQI - NO2
78
63
65
AQI - SO2
17
8
8
AQI - PM2.5
109
82
82
AQI - PM10
83
63
63

راهنما