ایستگاه:
سالم (88)

شاخص کیفیت هوای روزانه شهر تهران

AQI - CO
42
27
37
AQI - O3
39
30
38
AQI - NO2
81
69
81
AQI - SO2
14
8
12
AQI - PM2.5
89
66
88
AQI - PM10
77
63
77

راهنما