اطلاعات روزانه شاخص 24 ساعت گذشته

ایستگاه:
سالم (66)

شاخص کیفیت هوای روزانه شهر تهران

AQI - CO
29
19
19
AQI - O3
34
25
33
AQI - NO2
65
48
54
AQI - SO2
12
5
9
AQI - PM2.5
84
66
66
AQI - PM10
61
50
57

راهنما