اطلاعات روزانه شاخص 24 ساعت گذشته

ایستگاه:
سالم (63)

شاخص کیفیت هوای روزانه شهر تهران

AQI - CO
23
12
17
AQI - O3
94
63
63
AQI - NO2
78
61
63
AQI - SO2
5
4
5
AQI - PM2.5
63
58
63
AQI - PM10
56
46
56

راهنما