ایستگاه:
ناسالم برای گروه های حساس (125)

شاخص کیفیت هوای روزانه شهر تهران

AQI - CO
36
21
35
AQI - O3
125
66
125
AQI - NO2
85
50
59
AQI - SO2
9
7
8
AQI - PM2.5
95
81
95
AQI - PM10
72
63
63

راهنما