ایستگاه:
ناسالم (154)

شاخص کیفیت هوای روزانه شهر تهران

AQI - CO
55
41
50
AQI - O3
18
10
18
AQI - NO2
102
93
93
AQI - SO2
23
15
17
AQI - PM2.5
155
132
154
AQI - PM10
93
75
91

راهنما