اطلاعات روزانه شاخص 24 ساعت گذشته

ایستگاه:
سالم (56)

شاخص کیفیت هوای روزانه شهر تهران

AQI - CO
27
12
26
AQI - O3
35
16
34
AQI - NO2
72
45
52
AQI - SO2
10
3
10
AQI - PM2.5
66
34
56
AQI - PM10
52
25
49

راهنما