اطلاعات روزانه شاخص 24 ساعت گذشته

ایستگاه:
سالم (68)

شاخص کیفیت هوای روزانه شهر تهران

AQI - CO
30
17
25
AQI - O3
37
29
36
AQI - NO2
58
44
55
AQI - SO2
11
6
8
AQI - PM2.5
69
53
68
AQI - PM10
60
39
48

راهنما