شاخص 24 ساعت گذشته

64 سالم

شاخص هم اکنون

41 پاک

روز شمار شاخص آلودگی تا امروز 1397/11/28

شاخص (AQI) در 48 ساعت گذشته

راهنمای شاخص توصیه های بهداشتی اثرات بهداشتی

وضعیت هواشناسی

دما

0

سرعت باد

3.5m/s


جهت باد
N

W E

S
میزان بارش

0 mm

نقشه شاخص کیفیت هوای امروز

شاخص کیفیت هوا

شاخص در هفت روز گذشته

شنبه 27 بهمن64
جمعه 26 بهمن116
پنج شنبه 25 بهمن87
چهارشنبه 24 بهمن54
سه شنبه 23 بهمن47
دوشنبه 22 بهمن61
یکشنبه 21 بهمن96

مقایسه تعداد روزهای سالم و ناسالم سال گذشته و امسال (تا به امروز)

13961397
کیفیت هواتعداد روز%تعداد روز%
پاک133.9236.91
سالم21765.1725175.38
ناسالم برای گروه حساس9528.535917.72
ناسالم82.400
بسیار ناسالم0000
خطرناک0000