شاخص 24 ساعت گذشته

52 سالم

شاخص هم اکنون

56 سالم

روز شمار شاخص آلودگی تا امروز 1397/09/19

شاخص (AQI) در 48 ساعت گذشته

راهنمای شاخص توصیه های بهداشتی اثرات بهداشتی

وضعیت هواشناسی

دما

نامشخص

سرعت باد

نامشخص


جهت باد
N

W E

S
میزان بارش

mm

نقشه شاخص کیفیت هوای امروز

شاخص کیفیت هوا

شاخص در هفت روز گذشته

یکشنبه 18 آذر52
شنبه 17 آذر40
جمعه 16 آذر79
پنج شنبه 15 آذر140
چهارشنبه 14 آذر139
سه شنبه 13 آذر126
دوشنبه 12 آذر98

مقایسه تعداد روزهای سالم و ناسالم سال گذشته و امسال (تا به امروز)

13961397
کیفیت هواتعداد روز%تعداد روز%
پاک124.55155.68
سالم19975.3821179.92
ناسالم برای گروه حساس5219.73814.39
ناسالم10.3800
بسیار ناسالم0000
خطرناک0000