شاخص 24 ساعت گذشته

81 سالم

شاخص هم اکنون

94 سالم

شاخص (AQI) در 48 ساعت گذشته

راهنمای شاخص توصیه های بهداشتی

وضعیت هواشناسی

دما

24


سرعت باد

2.9m/s


جهت باد
N

W E

S

میزان بارش

0 mm

نقشه شاخص کیفیت هوای امروز

شاخص کیفیت هوا

شاخص در هفت روز گذشته

دوشنبه 8 خرداد75
یکشنبه 7 خرداد124
شنبه 6 خرداد66
جمعه 5 خرداد88
پنج شنبه 4 خرداد115
چهارشنبه 3 خرداد69

مقایسه تعداد روزهای سالم و ناسالم سال گذشته و امسال (تا به امروز)

13951396
کیفیت هواتعداد روز%تعداد روز%
پاک1115.49912.86
سالم6084.515375.71
ناسالم برای گروه حساس00811.43
ناسالم0000
بسیار ناسالم0000
خطرناک0000