شاخص 24 ساعت گذشته

83 سالم

شاخص هم اکنون

75 سالم

روز شمار شاخص آلودگی تا امروز 1397/03/29

شاخص (AQI) در 48 ساعت گذشته

راهنمای شاخص توصیه های بهداشتی اثرات بهداشتی

وضعیت هواشناسی

دما

نامشخص

سرعت باد

نامشخص


جهت باد
N

W E

S
میزان بارش

mm

نقشه شاخص کیفیت هوای امروز

شاخص کیفیت هوا

شاخص در هفت روز گذشته

دوشنبه 28 خرداد83
یکشنبه 27 خرداد88
شنبه 26 خرداد117
جمعه 25 خرداد80
پنج شنبه 24 خرداد64
چهارشنبه 23 خرداد62
سه شنبه 22 خرداد85

مقایسه تعداد روزهای سالم و ناسالم سال گذشته و امسال (تا به امروز)

13961397
کیفیت هواتعداد روز%تعداد روز%
پاک91088.89
سالم7381.116875.56
ناسالم برای گروه حساس88.891415.56
ناسالم0000
بسیار ناسالم0000
خطرناک0000