خانه

شاخص 24 ساعت گذشته

75 سالم

شاخص هم اکنون

58 سالم

شاخص (AQI) در 48 ساعت گذشته

راهنمای شاخص توصیه های بهداشتی

وضعیت هواشناسی

دمای هوای تهران

نامشخص

سرعت باد

نامشخص

میزان بارش

جهت باد

نقشه شاخص کیفیت هوای امروز

شاخص کیفیت هوا

شاخص در هفت روز گذشته

چهارشنبه 6 اردیبهشت75
سه شنبه 5 اردیبهشت73
دوشنبه 4 اردیبهشت68
یکشنبه 3 اردیبهشت73
شنبه 2 اردیبهشت62
جمعه 1 اردیبهشت55
پنج شنبه 31 فروردین47

مقایسه تعداد روزهای سالم و ناسالم سال گذشته و امسال (تا به امروز)

13951396
کیفیت هواتعداد روز%تعداد روز%
پاک1129.73924.32
سالم2670.272464.86
ناسالم برای گروه حساس00410.81
ناسالم0000
بسیار ناسالم0000
خطرناک0000